Хяналтын албаны гишүүд
imgKemal KARATAŞ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА
img Şerife BALKIZ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН
Tijen TOSUN УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН
img Hüseyin BULUT УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН
img Gönül CEYLAN УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН
img Uğur URAL УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН

 

Сахилга батын албаны гишүүд
imgSema ANALI САХИЛГЫН ХОРООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА
img Hayriye Tatlı MUHALLEBİCİ САХИЛГЫН ХОРООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН
Emine MERAL САХИЛГЫН ХОРООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН
img Ceylan Bulut ÖNER САХИЛГЫН ХОРООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН
img Sevilay TOPRAK САХИЛГЫН ХОРООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН

 

 

сАХИЛГА БАТЫН ОФФИС МЕНЕЖЕР
img Seyhan AYDOĞDU САХИЛГЫН ХОРООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН
img Sultan ÇOKERСАХИЛГЫН ХОРООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН
İmran KARAKUŞ САХИЛГЫН ХОРООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН
img VİLDAN SONGÜL ÇAKMAK САХИЛГЫН ХОРООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН
img Zeynep KAYA САХИЛГЫН ХОРООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН

 

 

ЁС ЗҮЙН хорооны ГИШҮүд
Müfide ATİKERЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ ГИШҮҮН
img Aysel ÇUARЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ ГИШҮҮН
Güner BERKİN ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ ГИШҮҮН
img Sevim DUYAR ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ ГИШҮҮН
img Melek ERTEKİN ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ ГИШҮҮН