Цахим хуудас ашиглах нөхцөл

Эрхэм хүндэт хэрэглэгч та Эрсаг компанийн цахим хуудсанд тавтай морил.

Доор дурдагдсан “Ашиглах нөхцөлүүд” Эрсаг компанийн зүгээс эрхэм хэрэглэгчид та бүхэндээ зориулсан мэдээлэл болон үйлчилгээнүүдтэй холбоотой заалтуудыг зохицуулдаг. Эрсаг цахим хуудсанд зочилж байгаа эсвэл цахим хуудсанд байгаа анкетыг бөглөсөн хэрэглэгч “Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл”, “ Нууцлалын гэрээ”  ба “ Ашиглах заавар” энд тусгагдсан заалтуудыг уншсан ба хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.

Ашиглах нөхцөл

  1. Эрсаг цахим хуудас нь вирус болон үүнтэй төстэй программуудаас хамгаалахын тулд урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг бидний зүгээс авсан хэдий ч, хэрэглэгч аюулгүй байдлаа өндөр хэмжээнд хамгаалахын тулд өөрийн төхөөрөмжийн вирусээс хамгаалах программ хангамжаа ачаалуулж шаардлагатай арга хэмжээг авах шаардлагатай. Энэ хүрээнд хэрэглэгч, Эрсаг компанийн цахим хуудсанд нэвтэрснээс үүдэн өөрийн программ хангамж, үйлдлийн системд гарч болох бүх алдаа, тэдгээрийн шууд болон шууд бус үр дагаврыг өөрөө хариуцна.
  2. Эрсаг цахим хуудсанд байгаа бүх төрлийн үнэ, мэдээлэл, зураг, тайлбар нь товчхоноор “мэдээлэл” нь ганцхан танилцуулга болон мэдээлэл өгөх зорилготой юм. Хэрэглэгч ямар нэг байдлаар цахим хуудсанд дах мэдээллүүдийг алдаатай эсвэл энэхүү мэдээлэл дээр үндэслэн хохиролд учирсан гэх боломжгүй.
  3. Эрсаг компани өөрийн эрх мэдлийн хүрээнд цахим хуудасны агуулгыг хүссэн үедээ өөрчлөх, хэрэглэгчдэд хүргэж буй ямар нэгэн үйлчилгээг өөрчлөх эсвэл цуцлах эрхтэй.  Эрсаг компанийн цахим хуудасны алдаагүй байдлыг хангахын тулд бүх арга хэмжээг авсан хэдий ч, хуудсанд одоогийн болон цаашид үүсэж болох алдаануудтай холбоотойгоор ямар нэгэн баталгаа өгөх боломжгүй.
  4. Хэрэглэгчид болон Эрсаг компанийн хооронд үүсэж болох маргаанд, Эрсаг цахим бүртгэлүүдийг баримт гэж хүлээн зөвшөөрнө.
  5. Тус цахим хуудсыг Монгол улсын хууль тогтоомжинд нийцүүлэн үүсгэн байгуулж ажиллаж байна.  Цахим хуудасны тухай маргааны шийдвэрлэлтэд Монгол улсын хууль тогтоомжийг баримталж, Монгол улсын шүүхийн байгууллагад харьяалагдах болно.
  6. Эрсаг цахим хуудсанд байгаа “ашиглах нөхцөл”-ийн аль нэгэн бүлгийг мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөх, шинэчлэх эсвэл хүчингүй болгох эрхтэй.  Өөрчилсөн, шинэчилсэн ба хүчингүй болсон заалтууд нь цахим хуудсанд нийтлэгдсэн өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно. Энэ цахим хуудасны хэрэглэгч болсноор “ашиглах нөхцөл” үүдэд хийгдэх бүх зохицуулалт болон өөрчлөлтүүдийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно. Энэ дурдагдсан хуулийн хариуцлагыг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэдгээ мэдэгдвэл цахим хуудсыг ашиглахгүй байна уу.