Буцаах бодлого

БУЦААХ НӨХЦӨЛ
ЗААЛТ 1- ТАЛУУД
1.1    ХУДАЛДАГЧ:
ГАРЧИГ:  ЭРСАГ БАЙГУУЛЛАГА ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ГОО САЙХАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХХК
ХАЯГ:  БОЗБУРУН ДҮҮРЭГ. 7114 ГУДАМЖ 7/1 ТООТ МЭРКЭЗЭФЭНДИ ДЭНИЗЛИ
ФАКС : 0258 3718422
ХАРИЛЦАГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УТАС : 444 36 94
1.2    ХУДАЛДААГЧ("ХЭРЭГЛЭГЧ"):
1.3    НЭР /ОВОГ/ МЭРГЭЖИЛ
ХАЯГ:
УТАС:
ИМЭЙЛ:
ЗААЛТ 2- ЗҮЙЛ
ЭНЭХҮҮ ГЭРЭЭНИЙ ЗҮЙЛ НЬ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН  WWW.ERSAG.COM.TR ВЭБ САЙТААС ЦАХИМААР ЗАХИАЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХҮЛЭЭН АВАХТАЙ ХОЛБООТОЙ БҮХИЙ Л ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ 6502 ДУГААР ХУУЛИЙН ЗААЛТЫН ДАГУУ ЧАНАР, БОРЛУУЛАЛТЫН ҮНИЙГ ХУДАЛДАХ, НИЙЛҮҮЛЭХТЭЙ ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДЫН ЭРХ, ҮҮРГИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ЯВДАЛ ЮМ. 
ЗААЛТ 3 - ГЭРЭЭНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ТӨЛБӨР, ХҮРГЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭ.
3.1 БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТӨРӨЛ, ТӨРӨЛ, ТОО ХЭМЖЭЭ, БРЭНД/ЗАГВАР, БОРЛУУЛАЛТЫН ҮНЭ, ТАТВАР БАГТСАН (ШИРХЭГ  НЭГЖИЙН ҮНЭ) НЬ МАНАЙ ВЭБСАЙТАД ЗААСАН ҮНЭ БОЛНО.
3.2 ТӨЛБӨРИЙН АРГА: ЗЭЭЛИЙН КАРТААР ОНЛАЙН ТӨЛБӨР ХИЙХ
3.3 НӨГӨӨТЭЙГҮҮР,  БОРЛУУЛАЛТ НЬ ЗӨВХӨН БАНКУУДЫН ЗЭЭЛИЙН КАРТААР ХИЙГДДЭГ ТУЛ ХЭРЭГЛЭГЧ НЬ ХОЛБОГДОХ ХҮҮ, ХУГАЦАА ХЭТРҮҮЛСЭН ХҮҮГИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЛИЙГ БАНКНААС ТУСАД НЬ БАТАЛГААЖУУЛЖ, ХОЛБОГДОХ ЗААЛТУУДЫГ ТУС ТУС БАТАЛГААЖУУЛНА. БАНК БОЛОН ХЭРЭГЛЭГЧ ХОЁРЫН ХООРОНД БАЙГУУЛСАН ЗЭЭЛИЙН КАРТЫН ГЭРЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР ХУУЛЬ ТОГТООМЖИД ЗААСНЫ ДАГУУ ХҮҮ БОЛОН  ТӨЛӨГДӨХ АЛДАНГИ ТООЦОХЫГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРЧ, МЭДЭГДЭЖ, ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭНЭ.
ТҮҮНЧЛЭН БАНК НЬ ЗӨВХӨН БАНКНЫ ХАРИЛЦАГЧ БОЛОХ ХЭРЭГЛЭГЧИД ЗЭЭЛЭЭР ХУДАЛДАХ БОЛОМЖИЙГ ОЛГОЖ БАЙГАА ТУЛ ХЭРЭГЛЭГЧ НЬ ХОЛБОГДОХ ХҮҮ БОЛОН ХУГАЦАА ХЭТЭРСЭН ХҮҮГИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЛИЙГ БАНКНААС ТУСАД НЬ БАТАЛГААЖУУЛЖ, ХҮҮТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЗААЛТУУДЫГ ТУС ТУСАД НЬ БАТАЛГААЖУУЛНА. БАНК БОЛОН ХЭРЭГЛЭГЧ ХОЁРЫН ХООРОНД ОДОО МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИД ЗААСНЫ ДАГУУ ХУГАЦАА ХЭТРҮҮЛСЭН ХҮҮГИЙН ТӨЛБӨРИЙГ ШУУД ТӨЛӨХ БӨГӨӨД ЗАЙНЫ ХУДАЛДААНЫ ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖИХЭЭ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРЧ, МЭДЭГДЭЖ, ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭНЭ. 
3.4 БУЦААХ ЖУРАМ:
ХЭРЭГЛЭГЧ НЬ БУЦААН АВАХ ЭРХЭЭ АШИГЛАСАН, ЗАХИАЛГАД ХАМААРАХ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ЯНЗ БҮРИЙН ШАЛТГААНААР НИЙЛҮҮЛЭХ БОЛОМЖГҮЙ, АРБИТРЫН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРЭЭР ХЭРЭГЛЭГЧИД БУЦААН ОЛГОЛТ ОЛГОСОН ТОХИОЛДОЛД БУЦААХ ЖУРАМ. ТӨЛБӨРИЙН СОНГОЛТУУДЫН ХУВЬД ДАРААХ БАЙДАЛТАЙ БАЙНА.
A) ЗЭЭЛИЙН КАРТААР ТӨЛБӨРИЙН СОНГОЛТУУДЫГ БУЦААХ ЖУРАМ
КРЕДИТ КАРТААР БОЛОН ХЭСЭГЧЛЭН ХУДАЛДАН АВАЛТ ХИЙСЭН ТОХИОЛДОЛД ХЭРЭГЛЭГЧ ТУХАЙН БАРААГ ХЭДЭН Ч УДАА ХУДАЛДАЖ АВСАН Ч БАНК ХЭРЭГЛЭГЧИД ТӨЛӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХЭСЭГЧЛЭН ТӨЛДӨГ. ХУДАЛДАГЧ НЬ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮНИЙГ БҮХЭЛД НЬ БАНКИНД НЭГ ДОР ТӨЛСНИЙ ДАРАА БАНКНЫ ПОС-ООС ХИЙСЭН ХЭСЭГЧИЛСЭН ЗАРДЛЫГ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН КРЕДИТ КАРТ РУУ БУЦААН ОЛГОХ ТОХИОЛДОЛД БУЦААН ОЛГОЛТЫН ХҮССЭН ДҮНГ БАНК ХАРИЛЦАГЧИЙН ДАНС РУУ ХЭСЭГЧЛЭН ШИЛЖҮҮЛДЭГ. ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУД ХОХИРОГЧ БОЛОХГҮЙ. БОРЛУУЛАЛТ ЦУЦЛАГДАХ ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛСӨН ХЭСЭГЧИЛСЭН ТӨЛБӨРИЙГ БУЦААХ ХУГАЦАА БОЛОН КАРТЫН ДАНСНЫ  ХУГАЦАА ДАВХЦАХГҮЙ БОЛ САР БҮР 1 (НЭГ) БУЦААН ОЛГОЛТЫГ КАРТАНД ТУСГАЖ, ХЭРЭГЛЭГЧ БУЦААН ОЛГОХООС ӨМНӨ ХЭСЭГЧЛЭН, БОРЛУУЛАЛТЫН ХУГАЦАА ДУУССАНЫ ДАРАА ДАХИН НЭГ САРЫН ХУГАЦААНД ТҮҮНИЙ БУЦААХААС ӨМНӨ ТӨЛСӨН ХЭСЭГЧИЛСЭН ТООТОЙ ТЭНЦЭХ.АВЛАГЫГ ТӨЛЖ, ОДОО БАЙГАА ӨР ТӨЛБӨРӨӨС ХАСНА.
КАРТААР ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭ БУЦААЖ ӨГӨХ ТОХИОЛДОЛД ХУДАЛДАГЧ НЬ БАНКТАЙ БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭНИЙ ДАГУУ ХЭРЭГЛЭГЧИД БЭЛЭН МӨНГӨӨР ТӨЛБӨР ХИЙХ БОЛОМЖГҮЙ. БУЦААХ ГҮЙЛГЭЭ ХИЙСЭН ТОХИОЛДОЛД ХУДАЛДАГЧ НЬ БУЦААН ОЛГОЛТЫГ ХОЛБОГДОХ ПРОГРАММ ХАНГАМЖААР ХИЙХ БӨГӨӨД ХУДАЛДАГЧ НЬ ХОЛБОГДОХ МӨНГИЙГ БАНКИНД БЭЛНЭЭР БОЛОН ЗЭЭЛЭЭР ТӨЛӨХ ҮҮРЭГТЭЙ ТУЛ ХЭРЭГЛЭГЧ НЬ ЖУРМЫН ДАГУУ БЭЛНЭЭР ТӨЛӨХ БОЛОМЖГҮЙ. БИД ДЭЭР ТАЙЛБАРЛАСАН. ЗЭЭЛИЙН КАРТАНД БУЦААН ОЛГОЛТЫГ ХУДАЛДАГЧ БАНКИНД НЭГ УДАА ТӨЛСНИЙ ДАРАА ДЭЭРХ ЖУРМЫН ДАГУУ БАНКНААС ОЛГОНО.
ХЭРЭГЛЭГЧ ЭНЭХҮҮ ЖУРМЫГ УНШИЖ, ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН ГЭДГЭЭ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРЧ, ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭНЭ.
Б) МӨНГӨН ШИЛЖҮҮЛЭГ/ЧЕКИЙН ДАРААХ ТӨЛБӨРИЙН СОНГОЛТУУДЫН БУЦААХ ЖУРАМ
БУЦААН ОЛГОЛТЫГ ХЭРЭГЛЭГЧЭЭС БАНК/МЭЙЛ ШАЛГАЖ  ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЛИЙГ ШААРДАЖ, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЗААСАН ДАНСАНД (ДАНС НЬ ТООЦОО ХИЙЖ БАЙГАА ХҮНИЙ НЭР ДЭЭР БАЙХ ЁСТОЙ) ГУЙВУУЛГА, EFT, ШУУДАНГИЙН ХАЯГААР ЧЕК ХЭЛБЭРЭЭР ХИЙНЭ. ХАЯГ ЭСВЭЛ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГИШҮҮНИЙ НЭР ДЭЭР
ХУДАЛДАГЧ НЬ БАНКАНД БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮНИЙГ НЭГ ДОР БУЦААН ОЛГОНО.
МӨНГӨН ШИЛЖҮҮЛЭГ/ШУУДАНГИЙН ХАЯГААР ЧЕКЭЭР ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭ БУЦААН ӨГСӨН ТОХИОЛДОЛД ХУДАЛДАГЧ НЬ БАНКТАЙ БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭНИЙ ДАГУУ ХЭРЭГЛЭГЧИД БЭЛЭН МӨНГӨӨР ТӨЛБӨР ХИЙХ БОЛОМЖГҮЙ. БУЦААХ ГҮЙЛГЭЭ ХИЙСЭН ТОХИОЛДОЛД ХУДАЛДАГЧ НЬ БУЦААН ОЛГОЛТЫГ ХОЛБОГДОХ ПРОГРАММЫН ДАГУУ ХИЙХ БӨГӨӨД ХУДАЛДАГЧ НЬ ХОЛБОГДОХ МӨНГИЙГ БАНКАНД БЭЛНЭЭР БОЛОН СУУТГАЛ ХЭЛБЭРЭЭР ТӨЛӨХ ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭСЭН ТУЛ ХЭРЭГЛЭГЧ НЬ БЭЛЭН МӨНГӨӨР ТӨЛӨХ БОЛОМЖГҮЙ. 
ХЭРЭГЛЭГЧ ЭНЭХҮҮ ЖУРАМТАЙ ТАНИЛЦАЖ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРЧ, ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭНЭ.
ЗЭЭЛЭЭР ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭ БУЦААЖ ӨГӨХ ТОХИОЛДОЛД ХУДАЛДАГЧ НЬ БАНКТАЙ БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭНИЙ ДАГУУ ХЭРЭГЛЭГЧИД БЭЛЭН МӨНГӨӨР ТӨЛБӨР ХИЙХ БОЛОМЖГҮЙ. БУЦААХ ГҮЙЛГЭЭ ХИЙСЭН ТОХИОЛДОЛД ХУДАЛДАГЧ НЬ БУЦААН ОЛГОЛТЫГ ХОЛБОГДОХ ПРОГРАМЫН ДАГУУ ХИЙХ БӨГӨӨД ХУДАЛДАГЧ НЬ ХОЛБОГДОХ МӨНГИЙГ БАНКИНД БЭЛНЭЭР БОЛОН ЗЭЭЛЭЭР ТӨЛӨХ ҮҮРЭГТЭЙ ТУЛ ХЭРЭГЛЭГЧ НЬ ЖУРМЫН ДАГУУ БЭЛНЭЭР ТӨЛӨХ БОЛОМЖГҮЙ.
ХЭРЭГЛЭГЧ ЭНЭХҮҮ ЖУРАМТАЙ ТАНИЛЦАЖ, ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРЧ, ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭНЭ.
3.5- ХҮРГЭЛТИЙН АРГА, ХАЯГ:
ХҮРГЭЛТИЙН ХАЯГ :
ХҮРГЭЛТИЙН ХҮН:
ТООЦООНЫ ХАЯГ:
150 TL-ЭЭС ДООШ ҮНИЙН ДҮНТЭЙ ЗАХИАЛГЫН ТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЛЭГЧ ӨӨРӨӨ ХАРИУЦНА. 150 TL-ЭЭС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮНТЭЙ ЗАХИАЛГАД ХҮРГЭЛТИЙН ЗАРДАЛ НЬ ХУДАЛДАГЧИД ХАМААРНА.
ХҮРГЭЛТИЙГ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ДЭЭР ДУРДСАН ХАЯГААР ГЭРЭЭТ АЧААНЫ КОМПАНИАР ДАМЖУУЛАН ГАР АРГААР ХҮРГЭНЭ. ХҮРГЭЛТИЙН ҮЕД ХЭРЭГЛЭГЧ НЬ БАЙХГҮЙ БАЙСАН Ч МАНАЙ КОМПАНИ ХҮЛЭЭСЭН ҮҮРГЭЭ БҮРЭН ГҮЙЦЭД БИЕЛҮҮЛСЭН ГЭЖ ҮЗНЭ. ИЙМД ХЭРЭГЛЭГЧ БҮТЭЭГДЭХҮҮНЭЭ ХОЦОРЧ ИРҮҮЛСНЭЭС ҮҮСЭХ БҮХ ТӨРЛИЙН ХОХИРОЛ, АЧААНЫ КОМПАНИД ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮН БОЛОН/ЭСВЭЛ БАРААГ ХУДАЛДАГЧИД БУЦААЖ ӨГСНИЙ УЛМААС ГАРСАН ЗАРДАЛ НЬ ХУДАЛДАН АВАГЧИД ХАМААРНА. ХУДАЛДАГЧ НЬ ГЭРЭЭНД ЗААСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ НАЙДВАРТАЙ, БҮРЭН ГҮЙЦЭД, ЗАХИАЛГАД ЗААСАН ШААРДЛАГАД НИЙЦҮҮЛЭН ХҮРГЭХ ҮҮРЭГТЭЙ.
ЗААЛТ 4- ТАТГАЛЗАХ ЭРХ
ХЭРЭГЛЭГЧ 14  ХОНОГИЙН ДОТОР ХУДАЛДАГЧТАЙ БАЙГУУЛСАН ЗАЙНЫ БОРЛУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭНЭЭС ЯМАР НЭГЭН ШАЛТГААНГҮЙГЭЭР, ТОРГУУЛЬ ТӨЛӨХГҮЙГЭЭР ЦУЦЛАХ ЭРХТЭЙ. ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХТЭЙ ХОЛБООТОЙ ГЭРЭЭНД ТАТГАЛЗАХ ЭРХИЙН ХУГАЦАА, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАГДСАН ӨДӨР; БАРАА НИЙЛҮҮЛЭХ ГЭРЭЭНД ХЭРЭГЛЭГЧ БУЮУ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТОДОРХОЙЛСОН ГУРАВДАГЧ ЭТГЭЭД БАРААГ ХҮЛЭЭН АВСАН ӨДРӨӨС ЭХЭЛДЭГ. ХАРИН ХЭРЭГЛЭГЧ НЬ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСНААС ХОЙШ БАРААГАА НИЙЛҮҮЛЭХ ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД ГЭРЭЭНЭЭС ТАТГАЛЗАХ ЭРХЭЭ АШИГЛАЖ БОЛНО. ЭРХЭЭС ТАТГАЛЗАХ ХУГАЦААГ ТОДОРХОЙЛОХДОО;
ДАРААХ ГЭРЭЭНД ХЭРЭГЛЭГЧ ТАТГАЛЗАХ  ЭРХЭЭ АШИГЛАХ БОЛОМЖГҮЙ.
А) ХҮРГЭЛТИЙН ДАРАА САВ БАГЛАА БООДОЛ, СОРОНЗОН ХАЛЬС, ЛАЦ, САВЛАГАА ЗЭРЭГ ХАМГААЛАЛТЫН ЭЛЕМЕНТҮҮД НЭЭГДСЭН БАРАА; ЭРҮҮЛ МЭНД, ЭРҮҮЛ АХУЙН ХУВЬД ТОХИРОМЖГҮЙ БОЛСОН БАРАА
Б) ХҮРГЭЛТИЙН ДАРАА БУСАД БҮТЭЭГДЭХҮҮНТЭЙ ХОЛИЛДСОН, МӨН ЧАНАРЫН УЛМААС САЛГАХ БОЛОМЖГҮЙ БАРАА
В) ТАТГАЛЗАХ ЭРХИЙН ХУГАЦАА ДУУСАХААС ӨМНӨ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЗӨВШӨӨРЛӨӨР ГҮЙЦЭТГЭЖ ЭХЭЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ.
ХЭРЭГЛЭГЧ МАНАЙ КОМПАНИТАЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН КАРГО КОМПАНИТАЙ БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮНЭЭ БУЦААН ӨГСӨН ТОХИОЛДОЛД АЧААНЫ ТӨЛБӨР ТӨЛӨХГҮЙ.
ЗААЛТ 5.НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
5.1- ХЭРЭГЛЭГЧ НЬ WWW.ERSAG.COM.TR ВЭБ САЙТААС ГЭРЭЭНД ЗААСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАЛААРХ УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦАЖ, ЦАХИМ ОРЧИНООС МЭДЭЭЛЭЛ АВЧ, ШААРДЛАГАТАЙ БАТАЛГААГ ӨГСӨН ГЭДГЭЭ МЭДЭГДЭНЭ.
5.2- БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ГЭРЭЭНД ЗААСАН ӨДРӨӨС ХОЙШ 30 ХОНОГИЙН ДОТОР НИЙЛҮҮЛНЭ. БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ХҮРГЭХ ХҮРТЭЛ БҮХ ХАРИУЦЛАГЫГ ХУДАЛДАГЧ ХАРИУЦНА.
5.3- ГЭРЭЭНД ЗААСАН БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ХЭРЭГЛЭГЧЭЭС ӨӨР ЭТГЭЭД/БАЙГУУЛЛАГАД ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХӨӨР БОЛ ХҮРГҮҮЛЭХ ХҮН/БАЙГУУЛЛАГА ХҮЛЭЭН АВАХГҮЙ БОЛ ХУДАЛДАГЧ ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭХГҮЙ.
5.4- ХУДАЛДАГЧ НЬ ГЭРЭЭНД ЗААСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ БАТ БӨХ, БҮРЭН БҮТЭН, ЗАХИАЛГАД ЗААСАН ШААРДЛАГАД НИЙЦҮҮЛЭН, БАТАЛГААТ БАРИМТ БИЧИГ, ХЭРЭВ БАЙГАА БОЛ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГЫН ХАМТ НИЙЛҮҮЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ.
5.5- ГЭРЭЭНД ЗААСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ НИЙЛҮҮЛЭХДЭЭ ЭНЭХҮҮ ГЭРЭЭНИЙ ҮНИЙГ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СОНГОСОН ТӨЛБӨРИЙН ХЭЛБЭРЭЭР ТӨЛНӨ. ХЭРЭВ ЯМАР НЭГЭН ШАЛТГААНААР БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮНИЙГ ТӨЛӨӨГҮЙ ЭСВЭЛ БАНКНЫ БҮРТГЭЛД ЦУЦАЛСАН БОЛ ХУДАЛДАГЧ НЬ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ХҮРГЭХ ҮҮРГЭЭС ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН ГЭЖ ҮЗНЭ.
5.6-ХЭРЭГЛЭГЧИЙН БУРУУГААС БУС, БАРААГ ХҮРГЭСНИЙ ДАРАА ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ ЭТГЭЭД ХЭРЭГЛЭГЧИЙН КРЕДИТ КАРТЫГ ШУДАРГА БУС, ХУУЛЬ БУСААР АШИГЛАСНЫ УЛМААС ХОЛБОГДОХ БАНК, САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА НЬ ХУДАЛДАГЧИД БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮНИЙГ ТӨЛӨӨГҮЙ БОЛ. , ТУХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ХЭРЭГЛЭГЧИД ХҮРГЭСЭН ТОХИОЛДОЛД ХУДАЛДАГЧ РУУ МЭДЭЭЛЭЛ  ИЛГЭЭСЭН БАЙХ ЁСТОЙ.
5.8- ТАТВАРЫН ЖУРМЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 385 ДУГААР ЕРӨНХИЙ МЭДЭГДЭЛД ЗААСНЫ ДАГУУ БИД ТАНД ИЛГЭЭСЭН НЭХЭМЖЛЭХИЙН ХОЛБОГДОХ ХЭСГИЙГ БҮРЭН БӨГЛӨЖ, ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРСНЫ ДАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ХАМТ БУЦААН ИЛГЭЭХ ЁСТОЙ.
ЗААЛТ 6- МАРГААН БА ЭРХ БҮХИЙ ШҮҮХ
ЭНЭХҮҮ ГЭРЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙГООР ҮҮСЧ БОЛОХ МАРГААНД ГААЛЬ, ХУДАЛДААНЫ ЯАМНААС ЖИЛ БҮР ЗАРЛАСАН ҮНИЙН ДҮНГИЙН ХҮРТЭЛХ МАРГААНД    ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГҮЙЛГЭЭ ХИЙГДСЭН ГАЗАР ЭСВЭЛ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ОРШИН СУУГАА ГАЗАРТ ШҮҮХИЙН ЭРХ ОЛГОНО.
ЗАХИАЛГА БИЕЛСЭН ТОХИОЛДОЛД ХЭРЭГЛЭГЧ ЭНЭХҮҮ ГЭРЭЭНИЙ БҮХ НӨХЦЛИЙГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨНД ТООЦОГДОНО.
ХУДАЛДАГЧ: ЭРСАГ БАЙГУУЛЛАГА ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ГОО САЙХАН ХХК.
 
ХУДАЛДААГЧ("ХЭРЭГЛЭГЧ"):
 
ОГНОО: