ШИНЭ ГИШҮҮНИ УРАМШУУЛАЛ

Шинэ гишүүдэд зориулж 225,000 төгрөгийн захиалга хийсэн тохиолдолд системээс өгч буй 3 бэлэг дээр нэмэлтээр 2 бэлгийн урамшуулал авах эрхтэй болно. Нэг удаа болон анхны удаагийн захиалгаар 225,000 төгрөгийн захиалга хийх хэрэгтэй. Ялангуяа энэ тусгай захиалга  нь 9/4 болон 7/5 урамшуулалын аянгаас гадна энэ эрхийг ашиглах боломжтой. Нэмэлтээр олгох 2 бэлэг нь тухайн сардаа тодорхойлсон бүтээгдэхүүнээс байх болно. Сар бүрийн тогтмол 4 бэлэгнээс 2 бэлгийг сонгож болно.

 

10-Р САРЫН ШИНЭ ГИШҮҮДЭД ОЛГОХ УРАМШУУЛАЛУУД

224 CLEANBALL  МАССАЖНЫ ТОС 100МЛ

418 КРЕМЭН ГАДАРГУУ ЦЭВЭРЛЭГЧ  500МЛ

453 ҮС САМНАЛТЫГ ХЯЛБАРЖУУЛАГЧ ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН 200МЛ

214 ЭРЭГТЭЙ ХӨЛС ДАРАГЧ  50МЛ